درخواست نوشتن کتاب tagged posts

درخواست کتاب

لیگ کتابخوانی به نام انار توسط درخواست کتاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویی استان کوم به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و آموزش مهارت ها و روش های صحیح خواندن راه اندازی شد.
لیگ خواندن انار ترش در کوم آغاز به کار کرد
حسین کاناوتی دبیر لیگ خواندن انار ترش در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران در کوم درخواست کتاب گفت: متوسطه دوم) ، مهارتهای اضافی برای درک بهتر کتاب آموزش داده می شود.

وی افزود: مخاطبان اصلی این طرح دانش آموزان اول و دوم در استان كوم و سپس دانشجویان از سراسر كشور ...

Read More