درخواست کتاب

لیگ کتابخوانی به نام انار توسط درخواست کتاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویی استان کوم به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و آموزش مهارت ها و روش های صحیح خواندن راه اندازی شد. لیگ خواندن انار ترش در کوم آغاز به کار کرد حسین کاناوتی دبیر لیگ خواندن انار ترش در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری کتاب …

ادامه مطلب