خرید کتاب انگلیسی top notch tagged posts

خرید رمان انگلیسی اورجینال

مهردوث وزیرپور کشمیری خرید رمان انگلیسی اورجینال، پیشگام در زمینه کتابداری ، عضو سابق هیئت مدیره و مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی ، یادداشتی درباره تأثیر کشف و اجرای خرید رمان انگلیسی اورجینال سیستم های حافظه ملی و سنا ایران نوشت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

“متاسفانه ، امروز ویروس کرونا باعث ایجاد یک بحران جدی در سراسر جهان خرید رمان انگلیسی اورجینال شده است...

Read More