ترجمه مقاله تخصصی و ترجمه مقاله علمی

قوانین آماری آزمونهای آماری مورد استفاده را با تمام پارامترهای مربوطه بیان کنید: به عنوان مثال ، میانگین و انحراف استاندارد (SD): 44٪ (3 ±)؛ دامنه متوسط ​​و بین قشر: 7 سال (4/4 تا 9/5 سال). برای گزارش داده های توزیع شده عادی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده کنید. برای گزارش داده های skewed از دامنه متوسط ​​و intercentcentile استفاده کنید. برای اعداد ، از دو رقم قابل توجه استفاده کنید مگر اینکه دقت بیشتری لازم باشد (2.08 ، نه 2.07856444). هرگز در نمونه های بسیار کوچک از درصد استفاده نکنید ، به عنوان مثال ، “یکی از دو” نباید 50٪ جایگزین شود. http://tinyurl.com/qrtdd2g https://rebrand.ly/taxx7sb https://bit.ly/3b2D2BR https://xip.li/cYNYzZ https://is.gd/t4zTUT https://v.gd/TZtgvv https://v.ht/hf1C https://plink.ir/RjVhq https://u.nu/sstv2 https://clck.ru/MwEQX http://ulvis.net/aXj1 https://cutt.ly/ftVMW2W https://shrtco.de/V2HuS http://tny.im/xkZK3 منبع : https://b2n.ir/345213 ترجمه مقاله تخصصی و ترجمه مقاله علمی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>